Заплати на персонал
Заплати на персонал

Човешкият фактор придобива все по-голямо значение в съвременния бизнес, особено в сферата на услугите, но и не само. Ето защо в голяма част от корпорациите са обособени специфични отдели, които се занимават освен с подбор на персонал и с трудови договори, изготвяне на ведомости за заплати, плащане на осигуровки и т.н. За да се поддържат подобни отдели е необходим значителен финансов ресурс, който по-малките фирми обикновено не притежават.

Но ако искате да се развивате, нямате избор – трябва да наемате все повече и повече хора, които да повишат ефективността и качеството на предлаганите от Вашата фирма стоки или услуги. Различните позиции, за които желаете да привлечете персонал (според характерните особености на длъжностните характеристики), предполагат и разнообразие по отношение на работно време, извънреден труд, категория на труд, условия на труд, годишен отпуск, ваучери за храна и т.н. А всичко това ще доведе и до многообразие в параметрите на трудовите договори на хората, които работят за Вас, а оттам и до специфики при счетоводното отчитане на разходите за труд.

Трудовото законодателство по правило е много динамична материя и почти всяка промяна на правна норма, касаеща трудовите правоотношения, рефлектира по пряк или по косвен начин върху бизнеса, с който се занимавате. Изплащането на работната заплата, внасянето на осигуровките в държавния бюджет и отчитането на болничните, също както и начисляването и изплащането на данъците, са свързани със спазването на законово регламентирани срокове, с подаването на декларации и със стриктното следване на определени процедури.

Кей Ди Кей Коректив ЕООД с радост ще Ви окаже съдействие по въпроси свързани с:

  • Подготовка на документи и прилагане на процедури в областта;
  • Изготвяне на ведомости за заплати и навременно изплащане на възнаграждения, данъци и осигуровки;
  • Представителство пред НОИ, Инспекция по труда и други институции.

Ние предлагаме комплексно трудово-правно обслужване и консултации, които са неизменна част от цялостното счетоводното обслужване на всяка фирма. Обадете ни се и потърсете информация от ТРЗ специалиста ни за управление на персонала във вашата фирма. Очакваме ви!