Одити
Одити

Одитите позволяват на управляващите дружеството да разберат ефективността от функциониращата финансова и административна система и допринасят за тяхното оптимизиране.

Резултатите от тях са добър показател за евентуалните пробойни във финансовата и административната структура на всяка организация и са индикатор за последващите промени.

Провеждането на одит дава чувството за сигурност на нашите клиенти. Оставя ги уверени, че всички системи и процеси, които са внедрени, са правилно свързани и работят функционално.

Съществуват различни видове одити. Общите цели на всички тях са: създаване на сигурност, подобряване на ефективността, оптимизация на дейността.

Основната цел на финансовия одит е да потвърди достоверността на финансовото състояние на Вашия бизнес към определен момент. Одитът включва съвкупност от процедури, въз основа на които се изказва мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети на компанията.

В България, съгласно действащото законодателство, на независим финансов одит подлежат много от юридическите лица – акционерни дружества, застрахователни и инвестиционни предприятия, някои юридически лица с нестопанска цел и други. Задължителният независим финансов одит се осъществява от регистрирани одитори (физически лица) или от специализирани одиторски предприятия. Финансовият одит осигурява на собствениците потвърждение за достоверността на финансовите отчети, за допуснати грешки, за измами или злоупотреби.

Компаниите, които не подлежат на независим финансов одит, обикновено не използват услугите на одитори или на одиторски предприятия, тоест тези компании не правят годишен финансов одит. Причините за това са много, основната от тях – намаляване на разходите. Важно е да се знае обаче, че извършването на одит, поне веднъж в годината, е препоръчително. Одитът ще Ви позволи да проверите своевременно дали финансовата система и финансовите правила, които Вашата компания следва, функционират правилно, законосъобразно и най-важното ефективно. Резултатите от одита ще Ви покажат евентуалните пропуски в организацията, поправянето на които ще гарантира бъдещия успех на управляваната от Вас фирма.

Не трябва да се подценява и фактът, че провеждането на финансов одит прави клиентите и инвеститорите по-сигурни. Те знаят, че това, което Вашата компания показва като финансови показатели, е достоверно и, че е постигнато при спазване на всички изисквания на международните или на националните стандарти.

Кей Ди Кей Коректив ЕООД предлага различни видове одити, които касаят администрирането на персонала, данъчното облагане и финансовото състояние на Вашия бизнес. В случай че имате съмнения за пропуски във функционирането на някой от тези аспекти на бизнеса Ви, може да разчитате на нас!