deklaracia-chlen-92

Всяко местно юридическо лице или чуждестранно такова, извършващо своята дейност на територията на България, задължително се облага с корпоративен данък според разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО). Освободени от корпоративен данък са предприятията, чиято дейност е изцяло обложена с алтернативен данък върху печалбата – бюджетни предприятия, организатори на хазартни игри, оператори на кораби.

Данъчната основа се равнява на данъчната печалба, а данъчната ставка е десет процента. Декларирането на данъчната печалба се извършва с данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Заедно с нея се подава и годишен отчет за дейността. Освободени от него са единствено фирмите, отговарящи едновременно на следните две условия:

– Неизвършвали никаква дейност през годината;
– Нямат отчетени никакви приходи или разходи през годината.

Данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО и годишният отчет за дейността се подават от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител. Срокът за деклариране и плащане на данъка е до 31 март на следващата година, като се приспадат авансовите вноски. Няколко са възможните алтернативи за подаване на декларацията:

– На място в съответната териториална дирекция на НАП спрямо регистрацията на предприятието;
– По пощата;
– Онлайн с електронен подпис.

Законът предвижда и отстъпка от дължимия данък, когато документите за деклариране са предадени по електронен път до 31 март и в същия срок е внесен и корпоративният данък. В този случай лицето получава отстъпка в размер на 1 процент от сумата на данъка, но не повече от 1000 лева.

В интернет страницата на НАП са налични образци на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, включително и за лица, които не са извършвали никаква дейност през годината. Два са случаите, в които се попълват приложения към декларацията:

– Приложение 1 за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии;
– Приложение 2 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане.

Санкциите за неподаване на данъчна декларация и годишен отчет за дейността или за попълване на неверни данни са между 500 и 3000 лв и достигат 6000 лв при повторно нарушение. Пропуски в приложенията се наказват с до 2000 лв. Грешки и манипулации при отчитането на данъчния финансов резултат пък се санкционират с глоба от 100 до 1000 лева за всяко нарушение.

Изготвянето и подаването на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО се прави задължително от професионални счетоводители. В „Кей Ди Кей Коректив” предлагаме именно такива услуги, като Ви гарантираме изрядна и качествена работа. Свържете се с нас на тел. 0888893813 или по имейл office@kdkcorrective.com .

Декларация по чл. 92 от ЗКПО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *