deklaracia-chlen-73

Формалното наименование на декларацията по член 73, както е известна сред повечето хора, е „Справка за изплатени доходи на физически лица“. Тя се подава по време на счетоводното годишно приключване от юридически или самоосигуряващи се лица, които са представлявали платци на доход на физически лица през изминалата данъчна година. Видовете и размерът на този изплатен доход се декларират в справката по член 73 от ЗДДФЛ.

Два са вариантите за подаване на тази справка в системата на НАП – на хартиен носител и по електронен път. В сайта на НАП е наличен и специален програмен продукт, с който справката може да се изготви електронно. Законът задължава лицата, които са изплатили доход през годината на повече от пет физически лица, да изготвят справката електронно, следвайки изискванията определени от изпълнителния директор на НАП. При всякакви видове преобразувания на предприятието като придобиване, сливане или вливане, справката се подава от неговия правоприемник.

Срокът за деклариране на изплатените доходи към физически лица и подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ е до 30 април на годината, следваща данъчната година. Тоест, справката за 2016 година трябва да се подаде най-късно до 30 април 2017 в съответното териториално поделение на НАП спрямо мястото на регистрация на предприятието.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице автоматично се задължава да подаде справка по чл. 73, ако през данъчната година е било платец на някой от следните видове доходи към физически лица:

– Доходи от друга стопанска дейност, упоменати в чл. 29 от ЗДДФЛ – земеделски производители, занаятчии, авторски и лицензионни права и други;
– Наем за ползване на имущество и права;
– Доходи от други източници, упоменати в чл. 35 от ЗДДФЛ – обезщетения, неустойки, парично-предметни награди и други;
– Доходи на чуждестранни физически лица, упоменати в чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и доходи на местни физически лица, упоменати в чл. 38 от ЗДДФЛ;
– Доходи от прехвърляне на права или имущество;
– Всички доходи, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 3,7,8,9,20,21 и 24, когато сумата им надвишава 5000 лв. Това са специфични видове доход като лихви и плащания по банкови депозити, ценни книжа, допълнителни пенсионни фондове и други.
– Доходи от рента или аренда.

С влизане в сила на промени в закона от 2014 година предприятията и самоосигуряващите се лица се задължават да подадат в същия срок и справка по чл. 73А, ал. 5 за още три категории доход, изплатени или само начислени на физически лица от друга държава членка на Европейския съюз:

– Доходи от трудови правоотношения;
– Пенсии;
– Застрахователни обезщетения или премии по застраховки „Живот“.

Законът предвижда санкция в размер на 250 лева за непредставена или неправомерно декларирана информация по чл. 73 от ЗДДФЛ. Глобата се начислява поотделно за всяко физическо лице, за което е направен пропуск. При повторно нарушение санкцията достига 500 лева.

За да сте сигурни, че няма да подлежите на подобни имуществени санкции, можете да се обърнете към нашите специалисти в „Кей Ди Кей Коректив“ на тел. 0888893813 или по имейл office@kdkcorrective.com . Ние ще определим видовете доходи, които трябва да бъдат декларирани, и ще свършим цялата работа вместо Вас.

Декларация по член 73

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *