Бизнес финанси
Бизнес финанси

Финансите са пулса на всяка компания.

Потокът на финансиране, използван правилно, е основен източник на енергия, а без него всичко е загубено.

Финансовият контрол е важен елемент от всеки успешен бизнес план. Финансовото състояние на Вашия бизнес намира отражение във финансовите отчети, информацията от които способства за ефективен финансов контрол.

Внимателно съставените от нас финансови отчети са ценен инструмент за наблюдение на финансовия Ви растеж, а същевременно ще позволят на външни лица да оценяват Вашите способности и да изберат Вас като бизнес партньор.

Съгласно българското законодателство предприятията – търговци са длъжни да изготвят годишни финансови отчети, следвайки определени изисквания по отношение на срок, форма и съдържание.

Мениджърите обаче не трябва да гледат на тези отчети като на досадно задължение, а да ги възприемат като чудесна възможност да проверят към определен момент какво е състоянието на бизнеса, който ръководят. Финансовите отчети са инструмент, който всеки собственик или управител трябва да използва, за да взема важни решения. Коректното съставяне на тези отчети е от значение, не само за собствениците, но и за инвеститорите, тъй като финансовите отчети са лицето на Вашия бизнес за външния свят.

Ето защо е изключително важно кой, по какъв начин и в какъв срок ще изготви финансовите отчети на Вашата фирма. Ние от Кей Ди Кей Коректив ЕООД сме готови винаги да предложим екпертна помощ при състяването на финансовите отчети на Вашия бизнес:

  • Счетоводен баланс;
  • Отчет за приходите и разходите;
  • Отчет за паричните потоци;
  • Отчет за собствения капитал.

Ние предлагаме и изготвянето на други (вътрешнофирмени) финансови отчети за целите на мениджмънта, както и на финансов анализ.

Защо е необходим финансовият анализ? Отчетите по същество са обикновена съвкупност от цифри, обобщени по групи в таблици. Сами по себе си те не определят нищо. Една и съща сума в отчета на една фирма може да означава едно, а в отчета на друга – съвсем друго. Качественият финансов анализ включва правилно разчитане на стойностите от финансовите отчети, като се вземат предвид много фактори – бизнес климат, макро- и микроикономически показатели, финансови отчети от минали периоди и т.н.

Не подценявайте финансовите отчети и техния анализ – те ще Ви помогнат да управлявате по-успешно, а могат да Ви спечелят и нови клиенти …