deklaracia-chlen-50

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица) е документът, с който всяко физическо лице ежегодно декларира пред НАП своите доходи от трудови и други правоотношения. В много от случаите физическите лица получават доход единствено от трудово правоотношение чрез сключен трудов договор с работодателя си. Тогава не е нужно да подават годишна декларация по чл.50, стига работодателят да е изчислил годишната сума на данъка и да го е удържал авансово. Задължението за внасяне на данъка в бюджета в този случай е изцяло на работодателя.

Други доходи, подлежащи на деклариране пред НАП чрез годишна декларация по чл. 50

Освен доходите от основно трудово правоотношение, на облагане и деклариране подлежат и:

· Доходи от стопанска дейност като земеделски производител и едноличен търговец;
· Доходи от извънтрудови правоотношения;
· Доходи, които подлежат на облагане с патентен данък;
· Доходи от наеми и лихви;
· Доходи от акции в дружества в чужбина, дивиденти и ликвидационни дялове от предприятия в чужбина;
· Доходи от застраховане или доброволно осигуряване.

Ставката на данъка върху доходите на физически лица е 10 процента, а върху доходите от дейност на едноличните търговци – 15 процента.

Подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Годишната данъчна декларация се подава лично от физическото лице в съответното териториално поделение на НАП или от упълномощено лице. Декларацията може да се подаде и електронно с електронен подпис или с издаден от НАП персонален идентификационен код.

Ако декларацията бъде подадена електронно до 31 март, а цялата сума на данъка бъде внесена до 30 април, лицето ползва отстъпка в размер на 5 процента от данъчното задължение (в случай че към момента на подаване на декларацията няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения).

Данъчната декларация се състои от няколко приложения, като всяко от тях се отнася за съответния вид дейност и дохода, произтичащ от нея.

Данъчна декларация с баркод

Най-удобният, бърз и елиминиращ грешките начин за деклариране на доходите е електронното подаване на декларация с баркод. Същият вид декларация може да се подаде и на хартиен носител – съществената част от този документ е баркодът. Той съдържа в себе си всички въведени в декларацията данни, като след сканиране ги въвежда в системата на НАП.

Попълването на годишна декларация с баркод е удобно, защото задълженото лице лесно се ориентира при попълване на декларацията. Декларацията с баркод автоматично изчислява някои суми и интерактивно показва на лицето задължителните за попълване полета. След приключване на попълването на декларацията само с натискането на един бутон се прави пълна проверка и се позволява изпращането или разпечатването на декларацията, ако не бъдат открити някакви грешки.

Подаване на годишна данъчна декларация по чл.50

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *