deklaracia-chlen-55

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ също като тази по чл. 50 е документ, деклариращ доходите на физически лица пред НАП. Разликата е, че в много от случаите се подава не от физическото лице, получило дохода, а от юридическото или самоосигуряващото се лице (собственик/управител на ЕООД, например), което се явява платец на дохода.

Юридическите и самоосигуряващите се лица, платци на доход, декларират няколко основни вида данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ:

– Авансов данък по изплатени възнаграждения по извънтрудови правоотношения – най-често плащания и хонорари по граждански договори или доходи от наеми.
– Окончателни данъци, начислени върху доходи на местни лица според чл. 38 от ЗДДФЛ. Те биват: доходи от ликвидационни дялове, от доброволно осигуряване и застраховки живот, от лихви по депозитни сметки, наеми и други.
– Окончателни данъци, които са в полза на чуждестранни физически лица. Доходите, от които произтичат тези данъци, са дефинирани в чл. 37 и чл. 38 на ЗДДФЛ.

Съществена особеност на декларацията по чл. 55 е, че доходите от трудови правоотношения (възнаграждения по трудови договори) НЕ се декларират в нея!

Съществуват случаи, когато платецът на дохода не може да бъде определен конкретно или не е задължен от закона да подаде декларация по чл. 55. Тогава физическото лице, което е получило доход, е задължено да я подаде лично. Същото важи и за местни самоосигуряващи се лица.

Примери за такива ситуации са получени наеми от други физически лица, лица, получаващи доходи от свободни професии (лекари, адвокати, нотариуси и т.н.), съдружници в търговски дружества, местни лица, които са получили дивиденти от компании, опериращи в чужбина. Във всеки от тези случаи физическото лице, което е получило доход, е задължено да подаде декларация по чл. 55.

Данъчната декларация по чл. 55 е със значително по-кратко съдържание от тази по чл. 50, като освен информация за лицето, подаващо декларацията, се попълват и основание, данни за лицата, на които е изплатен доход, размер на изплатените суми и код на вида доход.

Срокът за подаване на декларацията по чл. 55 е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване или изплащане на дохода. Декларация от платеца не се подава за четвъртото тримесечие при изплатен авансов данък, тъй като задължението за деклариране и плащане на данъка е на получателя на дохода през този период.

Декларация по чл. 55 – кога, как и защо се подава?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *