Счетоводство на транспортна фирма

Транспортът е един от най-развитите отрасли в света, като само в България оперират стотици фирми за спедиция и транспорт. По-голямата част извършват вътрешен и международен транспорт на товари и пътници по земя, не са малко и тези, които транспортират стоки

Счетоводство на земеделски производител

Трябва ли да водя счетоводство като земеделски производител? Една от новостите в българското законодателство през последните години е задължението на регистрираните земеделски производителите да отчитат счетоводно своята дейност и да подават ежегоден финансов отчет. Въпреки че законът позволява всеки производител

Какво трябва да знаем за счетоводството при ЕООД?

Едноличните дружества с ограничена отговорност са безспорно най-разпространената правна форма в бизнеса. Причината е, че тя идеално комбинира предимствата на ЕТ и ООД, като не оставя почти никакви недостатъци, особено когато става въпрос за малък бизнес. Все пак при ЕООД

Счетоводство на ЕТ

Често срещано мнение е, че счетоводното отчитане на дейността на еднолични търговци отнема малко усилия и време и не изисква специфични счетоводни познания. Това далеч не е вярно поради редица причини. Най-значимият фактор е самото естество на правната форма на

Професионално счетоводно обслужване на ООД

В България едни от най-разпространените видове дружества са дружествата с ограничена отговорност (ООД). Причините са свързани с многобройните предимства на тази търговска правна форма като ниския минимален капитал (2 лева), ограничението на отговорността до внесените от съдружника вноски и сравнително

Декларация по чл. 55 – кога, как и защо се подава?

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ също като тази по чл. 50 е документ, деклариращ доходите на физически лица пред НАП. Разликата е, че в много от случаите се подава не от физическото лице, получило дохода, а от

Подаване на годишна данъчна декларация по чл.50

Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица) е документът, с който всяко физическо лице ежегодно декларира пред НАП своите доходи от трудови и други правоотношения. В много от случаите физическите лица

Финансовият анализ – ключът към бъдещия успех на фирмата

За да бъде успешна една компания, процесите в нея, състоянието й, както и мястото й на пазара, трябва да бъдат подлагани на редовен и подробен анализ. Цялостният икономически анализ се състои от различни компоненти, като един от най-съществените е финансовият

Какво трябва да знаем за местните данъци и такси?

Законът за местните данъци и такси засяга почти всички физически и юридически лица в България. На практика, ако в имуществото на Вашата фирма се включват дълготрайни материални активи като сгради или превозни средства, със сигурност попадате в списъка със задължени

Особености на данък МПС

Същност на данък МПС Данъкът върху МПС влиза в списъка на местните данъци и такси и конкретният му размер се определя отделно от всяка община. На облагане подлежат всички превозни средства, регистрирани на територията на Република България, като това включва