Декларация по чл. 92 от ЗКПО

Всяко местно юридическо лице или чуждестранно такова, извършващо своята дейност на територията на България, задължително се облага с корпоративен данък според разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО). Освободени от корпоративен данък са предприятията, чиято дейност е изцяло обложена

Декларация по член 73

Формалното наименование на декларацията по член 73, както е известна сред повечето хора, е „Справка за изплатени доходи на физически лица“. Тя се подава по време на счетоводното годишно приключване от юридически или самоосигуряващи се лица, които са представлявали платци

Регистрация на фирма по ЗДДС

Ако сте собственик на фирма и бизнесът Ви се развива успешно, то рано или късно ще се наложи да се регистрирате съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Това ще е знак, че дейността, която извършвате, е

Счетоводство на ресторант

Ресторантьорството е един от най-доходоносните бизнеси в България и по света. За огромен брой хора отварянето на ресторант или бар е сбъдната мечта. За да бъде успешно реализирана тази мечта, са нужни много усилия в облужването, маркетинга и финансите. Важно

Как да регистрирам фирма?

Регистрацията на фирма в България е една от първите крачки за Вашия бизнес и дейността Ви като предприемач. Преди да я направите се убедете, че сте сигурни в дейността, която ще извършвате, че имате добре изготвен бизнес план и, че

Данъчни облекчения при намалена работоспособност

При подаване на годишна данъчна декларация всяко физическо лице има право да ползва редица данъчни облекчения, ако отговаря на различни видове критерии. Сред тях са облекчения поради намалена трудоспособност, облекчения за внесени лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане или

За какво служи и как се попълва Заявление Г2

Изготвяне и публикуване на ГФО Всеки търговец в България по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 март (30 април за едноличните търговци) да изготви годишен финансов отчет за предходната година. Повечето от тези фирми са задължени и да

Важните особености при закриване на фирма

Рано или късно повечето предприятия в България и по света прекратяват своята дейност и фирмите им следва да бъдат закрити. Причините за това са най-разнообразни – неплатежоспособност и несъстоятелност, смърт или запрещение на собствениците, икономическа криза, желание на собствениците и

Какво трябва да знае бизнесът за данъците?

Данъците са враг номер едно за всеки бизнес. Немалко са случаите на закрити фирми или такива, преминали в сивата икономика, именно заради непоносимостта на данъчната тежест. За да избегнем подобно развитие на бизнеса, трябва добре да се запознаем с всички

Какво трябва да знаем за данъчната декларация?

Едва ли съществува човек, който да изпитва удоволствие, докато попълва данъчната си декларация. За съжаление обаче много хора са задължени да го правят всяка година, за да отчетат своите доходи пред НАП и да декларират дължимия данък. В тази статия