Декларация по чл. 92 от ЗКПО

Всяко местно юридическо лице или чуждестранно такова, извършващо своята дейност на територията на България, задължително се облага с корпоративен данък според разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО). Освободени от корпоративен данък са предприятията, чиято дейност е изцяло обложена

Декларация по член 73

Формалното наименование на декларацията по член 73, както е известна сред повечето хора, е „Справка за изплатени доходи на физически лица“. Тя се подава по време на счетоводното годишно приключване от юридически или самоосигуряващи се лица, които са представлявали платци