Декларация по чл. 92 от ЗКПО

Всяко местно юридическо лице или чуждестранно такова, извършващо своята дейност на територията на България, задължително се облага с корпоративен данък според разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО). Освободени от корпоративен данък са предприятията, чиято дейност е изцяло обложена

Декларация по член 73

Формалното наименование на декларацията по член 73, както е известна сред повечето хора, е „Справка за изплатени доходи на физически лица“. Тя се подава по време на счетоводното годишно приключване от юридически или самоосигуряващи се лица, които са представлявали платци

Регистрация на фирма по ЗДДС

Ако сте собственик на фирма и бизнесът Ви се развива успешно, то рано или късно ще се наложи да се регистрирате съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Това ще е знак, че дейността, която извършвате, е