ednolichen-targovec

Често срещано мнение е, че счетоводното отчитане на дейността на еднолични търговци отнема малко усилия и време и не изисква специфични счетоводни познания. Това далеч не е вярно поради редица причини. Най-значимият фактор е самото естество на правната форма на едноличния търговец. Той е едновременно физическо лице и фирма, което е предпоставка за възникване на множество правно-счетоводни казуси. Затова счетоводството на ЕТ задължително трябва да бъде поверено в ръцете на подготвени професионалисти.
Никак не са малко счетоводните процеси и операции, които трябва да се изпълняват при счетоводно отчитане на ЕТ. Сред тях влизат работа с разнородни видове първични и вторични документи, процедури при откриване и регистрация на ЕТ, закриване на ЕТ, изчисляване и внасяне на осигуровки и данъци, изготвяне на отчети, данъчни изчисления и много други.

Регистрация на фирма на ЕТ
За да започне своята дейност, всеки ЕТ трябва да регистрира фирма. Фирмата представлява неговото уникално наименование и се регистрира в търговския регистър. Обикновено се състои само от име и фамилия.
Най-напред трябва да се спазят всички законови изисквания за откриване на фирма на ЕТ. След като бъдат изпълнени, се подават нужните документи за регистрация на ЕТ. Те включват заявление Д1 за откриване на фирма и запазване на наименование, документ за платени държавни такси, спесимен на подписа, заявление А1 за вписване и други. От съществено значение е коректното вписване на дейността на едноличния търговец в заявленията най-вече за данъчни цели. Ние от „Кей Ди Кей Коректив“ можем да ви помогнем при избора на най-точната за целта Ви дейност, така че законно да осъществявате сделките си и при възможност да спестите от данъци.
Фирмата на едноличния търговец се вписва в тъговския регистър, където публично се обявяват името на физическото лице и предмета на дейност.

Закриване на фирма на ЕТ
Няколко са основните причини за прекратяване на съществуването на фирмата на ЕТ – смърт на лицето, поставянеот му под запрещение и прекратявяне на търговска дейност. В първите два случая със закриването на ЕТ се занимават законните наследници и настойници, а при третия – лично физическото лице, упражнявало търговска дейност. Винаги е възможно процедурите да бъдат извършени от упълномощени лица.
За да се закрие фирмата на ЕТ е нужно попълването и подаването на куп документи, както новоизготвени, така и такива от архива. За да бъдат налице абсолютно всички необходими документи, най-надеждният вариант е от самото начало да се използват услугите на счетоводна къща.
Процедурите при закриване на ЕТ никак не са прости и лесни. Първо е нужна пререгистрация в Агенцията по вписванията. След това се подава уведомление към НОИ заедно с всякакви архивни документи за наетия персонал, заявления към НАП и много други декларации и удостоверения.

Дължими данъци от еднолични търговци

Данък върху дохода
Данъчното облагане на едноличните търговци е малко по-различно в сравнение с ЕООД или ООД, например. Въпреки че търговецът в случая е физическо лице, данъчната основа и данъчното задължение се формират по ЗКПО, а не по ЗДДФЛ. Данъчната ставка при ЕТ е 15 процента, като облагаемият доход се формира на база финансовия резултат.
Годишната данъчна основа е изключително специфична за изчисляване и зависи от дейността на ЕТ, сключените сделки през годината, както и от различни данъчни увеличения и намаления.

Патентен данък
Патентен данък се дължи от едноличния търговец вместо данък върху доходите, когато извършва определени от закона дейности и не е превишен прагът за задължителната регистрация по ЗДДС. Патентният данък е местен и се внася към общината, на чиято територия е регистрирана фирмата на ЕТ. Обикновено плащането на патентен данък е по-изгодно от данък върху доходите. Повече информация за патентния данък ще откриете тук –http://www.minfin.bg/bg/page/785 .

Едноличният търговец дължи и осигуровки, изчислени върху реализираната от него печалба.

От данъчна гледна точка използването на правната форма на ЕТ е по-неизгодно от тази на ЕООД, например. От друга страна, едноличният търговец има и доста предимства. За да бъдат оползотворени те в максимална степен и да се компенсират или намалят данъчните вноски, Ви съветваме да се обърнете към подготвените счетоводители на „Кей Ди Кей Коректив“. Свържете се с нас на телефон 0888 893 813 или чрез имейл office@kdkcorrective.com, за да получите професионална консултация и да заявите пълно счетоводно обслужване за ЕТ.

Счетоводство на ЕТ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *