dds

Ако сте собственик на фирма и бизнесът Ви се развива успешно, то рано или късно ще се наложи да се регистрирате съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Това ще е знак, че дейността, която извършвате, е станала наистина сериозна и със значителни размери.

Въпреки че регистрацията по ЗДДС е една крачка напред за Вашия бизнес, тя има и много отрицателни страни. Според ЗДДС фирмата Ви ще бъде задължена да плаща 20 процента от разликата между приходите и разходите от основна дейност. Това на практика означава, че или ще печелите по-малко, или клиентите Ви ще трябва да плащат повече. Най-добре е тежестта на данъка да бъде балансирана.

Защо трябва да се регистрирам по ЗДДС?

Законът е предвидил едно ограничение, преминаването на което прави регистрацията по ЗДДС задължителна – реализиран оборот от 50 000 лева или повече в последните 12 последователни месеца. Когато тази граница бъде премината, фирмата е длъжна да подаде заявление за регистрация не по-късно от 14-то число на следващия месец.

Това правило не важи за фирмите, които правят вътреобщностно придобиване (покупки от ЕС). Тогава регистрацията по ЗДДС е задължителна при покупка на стоки от контрагенти в ЕС на стойност 20 000 лв или повече за една календарна година.

Разбира се. Напълно възможно е и фирмата доброволно да се регистрира по ЗДДС, без да е преминала гореспоменатите граници. Също така ако предприятие отговаря на изискванията по ЗДДС, но не се регистрира своевременно, това се прави по инициатива на НАП. В този случай, разбира се, има глоба между 500 и 5000 лв.

Какви документи са нужни за регистрация по ЗДДС?

Три са основните документи, които се подават в НАП при регистрация по ЗДДС:
– Заявление за регистрация по образец;
– Справка за оборота по месеци за последните 12 месеца.
– Декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпление против данъчната система.

Какви са процедурите за регистрация по ЗДДС?

След като бъде установено задължението за регистрация по ЗДДС, трябва до 14-то число на следващия месец да се подадат документите в съответното териториално поделение на НАП. Това се прави лично или от упълномощено лице, когато фирмата е на ЕТ, и от управител или друг представител на фирмата при юридическите лица (ООД, ЕООД). Подаването на документите може да стане и по електронен път с ПИК или електронен подпис.

В 7-дневен срок НАП проверява основанието за регистрация и ако всичко е наред, издава акт за регистрация. Едновременно с това се получава и удостоверение за регистрация по ЗДДС. За дата на регистрацията се счита датата на връчване на тези документи.

Възможно е НАП едностранно да откаже или прекрати регистрацията. Това се прави, най-вече когато неплатените данъци на фирмата са повече от стойността на активите й или не бъде осигурен достъп на данъчни служители до оригинални счетоводни документи при изискването им.

Какво се променя във фирмата след регистрация по ЗДДС?

Всяка регистрирана по ЗДДС фирма издава фактури, в които се отразява данъчната основа и начисленият данък на всяка сделка. Също така всеки месец се изготвят дневници за покупките и продажбите и на тяхна база се изчислява дължимият данък. Той се декларира ежемесечно до 14-то число със справка декларация и се внася в бюджета в същия срок.

Една от услугите, които „Кей Ди Кей Коректив“ предлага е счетоводно обслужване на фирми, регистрирани по ЗДДС, което включва абсолютно всичко гореизброено плюс още много на брой операции, свързани с ДДС. Ако ви трябва изрядна и професионална обработка на ДДС документи, както и адекватна данъчна защита, заявете своя абонамент на тел. 0888893813 или по имейл office@kdkcorrective.com .

Регистрация на фирма по ЗДДС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *