g2

Изготвяне и публикуване на ГФО

Всеки търговец в България по смисъла на Търговския закон е задължен до 31 март (30 април за едноличните търговци) да изготви годишен финансов отчет за предходната година. Повечето от тези фирми са задължени и да подадат годишните си финансови отчети в Търговския регистър до 30 юни. Това важи за едноличните търговци, подлежащи на финансов одит, акционерните дружества, дружествата с ограничена отговорност, командитните дружества и събирателните дружества.

Тези две задължения остават валидни и за фирми, които не са извършвали никаква дейност през предходната година. ГФО се подава в съответното териториално поделение на Агенцията по вписванията или по електронен път с валиден електронен подпис.

Подаване на заявление Г2

И в двата случая задължителен документ за публикуването на годишния финансов отчет е заявлението за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2. Освен заявление Г2 пълният набор от документи се допълва от всички части на ГФО, протокол от решение на управляващия орган за приемане на ГФО (не се изисква при ЕТ), декларация относно истинността на вписваните обстоятелства, документ за платена държавна такса и евентуално нотариално заверено пълномощно от лицето, което представлява предприятието.

Заявлението по образец Г2 е документът, който формализира подаването на годишния финансов отчет в търговския регистър и съдържа данните на фирмата, чийто отчет се подава, както и тези на заявителя или заявителите.

Как се попълва заявление по образец Г2?

Всички полета в заявлението по образец Г2 са систематизирани в общо 6 групи. Най-важната е групата за идентификация. В нея се попълват идентификацонните данни на фирмата. В група допълнение се отбелязва единствено дали е налично или липсва допълнително заявление.

Другата важна група в заявлението е „Данни на заявителя“. Там подробно се попълват всички данни на лицето, заявяващо вписване на ГФО в търгоския регистър – име, ЕГН, пълен адрес и така нататък. В случай че заявителите са повече от едно лице, се попълват по отделно данните за всяко от тях. Ако лицата са повече от три и мястото на заявлението не достига, то се допълва с приложение. Важно е да се отбележи каква е ролята на заявителя – търговец, адвокат, прокурист или друго.

В групата „Обявени актове“ се отбелязва единствено, че се подава ГФО, като се посочва годината на неговата валидност.

Законът за търговския регистър предвижда отказ на фирмата за подаване на ГФО поради редица причини. В този случай в съответната група на заявлението трябва да се попълни имейл адрес, където да бъде връчен отказът, или пощенски адрес.

В група „Приложения“ се описват други приложени заявления, техните входящи номера, както и целта на подаването им.

Заявлението завършва с подпис, като при повече от един заявители се подписва всеки един от тях. Когато заявлението се подава от упълномощено от собственика на предприятието лице, подписът задължително трябва да бъде нотариално заверен.

При нужда от консултация за попълване на Заявление по образец Г2 или желание да свършим вместо Вас цялата работа по публикуване на ГФО в Търговския регистър, свържете се с нас на тел. 0888893813 или по имейл office@kdkcorrective.com .

За какво служи и как се попълва Заявление Г2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *