danaci-i-biznes

Данъците са враг номер едно за всеки бизнес. Немалко са случаите на закрити фирми или такива, преминали в сивата икономика, именно заради непоносимостта на данъчната тежест. За да избегнем подобно развитие на бизнеса, трябва добре да се запознаем с всички видове данъци, така че да сме наясно с техните условия, ставки и срокове, както и добре да планираме плащането на данъчните си задължения.
Ето защо ще се спрем на основните видове данъци, които фирмите в България плащат.

Данък върху печалбата

Колкото и несправедливо да изглежда, всяка година сме длъжни да внасяме данък върху печалбата, която сме реализирали. Корпоративният данък е регламентиран в ЗКПО, като се дължи ежегодно от всяко юридическо лице, осъществяващо стопанска дейност в България, чийто финансов резултат през изминалата година е печалба. Срокът за деклариране и плащане на корпоративния данък е до края на март през следващата година.

Данъчната ставка е в размер на десет процента, като за основа за изчисление се взема данъчната печалба. Тук е важно да се прави разграничение между счетоводна и данъчна печалба, тъй като в повечето случаи двете величини се различават. Важно е да сте сигурни, че Вашите счетоводители ще изчислят законосъобразно данъчната печалба.

Данък добавена стойност

Това е данъкът, с който предприятията най-често се сблъскват и който тежи най-много на техните бюджети. ДДС представлява облагане на реализирания през месеца чист приход от добавяне на стойност. Дължи се от всяко регистрирано по ЗДДС юридическо лице. Регистрацията по ЗДДС става задължителна, когато реализираният облагаем оборот през последните 12 месеца достигне 50 000 лв.

Данъчната основа представлява сумата на реализираните продажби, намалена със стойността на извършените покупки през месеца. Данъчната ставка в България е 20 процента в общия случай, като за хотелиерска дейност е 7 процента. Съществуват и облагаеми доставки със ставка 0. При сделки със страни от ЕС начисленият процент ДДС варира в зависимост от страните по сделката и мястото на нейното изпълнение.
След изтичането на месеца се изчислява дължимият ДДС, като срокът за неговото внасяне е до 14-то число на следващия месец.

Данък върху хазартната дейност

Целта на този данък е облагането на дейността от всякакви хазартни игри – залози, лотарии и други подобни. Данъкът се дължи от всички юридически лица, организатори на хазартни игри. Това е алтернативен данък по ЗКПО, което означава, че задължените по него лица не дължат обикновен корпоративен данък върху печалбата.

Данъкът върху хазарта се дели на три основни подвида:

Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга – основата за облагане представлява увеличението на цената на съобщителната услуга, а ставката е 15 процента.
Данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино –тук данъкът е окончателен: 500 лв на тримесечие за всеки игрален автомат, 22 000 лв на тримесечие за всяка рулетка и 5000 лв на тримесечие за всеки друг вид игрално оборудване.
Помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта – приходите от всички тези дейности се облагат с 12 процента данъчна ставка.

Данък за наем

Този данък е изключително интересен и специфичен от гледна точка на начините за неговото деклариране и внасяне. Когато обект на сделката по наем са две юридически лица, реално данък за наем не се дължи, тъй като сумата се облага по ДДС и след това с корпоративен данък в края на годината.

По интересен е случаят, когато наемателят е юридическо лице, а наемодателят – физическо лице. В този случай данъкът се удържа и внася авансово от платеца на дохода – фирмата наемател. Принципът е сходен с удържане на авансов данък по трудови правоотношения.

Стандартно данъчната ставка е 10 процента от сумата на месечния наем, а срокът за внасяне е до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан. За четвъртото тримесечие данък не се удържа, освен ако физическото лице не е декларирало писмено, че желае удържане на авансов данък.

Местни данъци и такси

Местните данъци се изчисляват и внасят на общинско ниво, като всяка община определя данъчната ставка за всеки вид местен данък. Например, данък сгради в София е в размер на 1,875 промила от данъчната оценка на недвижимия имот. В повечето случаи данъчната ставка за всеки вид местен данък варира според критерии, зададени от съответната община.

Най-общите местни данъци са:

Данък сгради – облагат се всички недвижими имоти, притежавани от предприятието.
Такса смет – дължи се в допълнение към данък сгради.
Данък върху даренията – облагат се безвъзмездно придобитите имущества и опростените задължения.
Данък МПС – обект на облагане представляват всички превозни средства, които предприятието притежава.
Патентен данък – специфичен данък за облагане на приходите, който се дължи от физически лица, извършващи определен вид дейности. Данъкът замества ДДФЛ.

В „Кей Ди Кей Коректив“ ЕООД можем да ви предложим професионално счетоводно отчитане и деклариране на всеки от тези данъци, както и законосъобразна и изгодна за бизнеса Ви данъчна защита. Свържете се с нас на 0888 893 813 или по имейл office@kdkcorrective.com .

Какво трябва да знае бизнесът за данъците?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *